India-dan
Forside Kontakt os Login
  
   Udskriv      
Søg
     
 

Betingelser for handel B2B.

Salgs- og leveringsbetingelser

1. Anvendelse og gyldighed

1.1 Enhver leverance af produkter fra Indasia A/S (herefter Indasia) sker i henhold til nedenstående salgs- og leveringsbetingelser, medmindre disse er fraveget ved udtrykkelig skriftlig aftale.

1.2 Købers angivelse af særlige vilkår i bestillingslisten/ordren m.v. anses ikke som fravigelse af nedenstående vilkår, medmindre Indasia skriftligt har accepteret disse.

2. Købsaftale

2.1 Aftale om ordre sker enten skriftligt eller mundligt via Indasias kundeservice.

3. Priser

3.1 Alle priser er ekskl. moms.

3.2 Den endelige pris vil fremgå af Indasias faktura, hvor prisen er tillagt den til enhver tid gældende moms, afgifter, eventuelle fragt og andre gebyrer.

3.3 Ved ordrer under 1.500 kr. tillægges ekspeditionsgebyr på 150 kr.

3.4 Indasia forbeholder sig ret til at regulere de aftalte priser for ikke-leverede varer i tilfælde af valutakursændringer, prisforhøjelser fra underleverandører, råvare prisstig­ninger, ændringer i lønninger, statsindgreb eller lignende forhold.

4. Levering

4.1 Ordrer modtaget inden kl. 13.00 afsendes samme dag, såfremt Køber ønsker dette. Vi tager forbehold for udsolgte varer. Køber informeres, såfremt levering ikke kan ske normalt.

4.2 Levering sker normalt med Danske Fragtmænd, men Indasia forbeholder sig ret til frit at skifte fragtleverandør.

4.3 Med mindre andet aftales sker levering DDP på dansk adresse.

4.4 Forsinkelse i forbindelse med levering giver ikke Køber ret til at annullere handlen.

4.5 Ved levering på paller skal kunden aflevere tilsvarende antal byttepaller til fragtmanden. Alternativt vil pallen blive faktureret til Køber efterfølgende.

 5. Betaling

5.1 Betaling sker via leverandørservice, såfremt andet ikke er aftalt.

5.2 Betaler Køber ikke købesummen i rette tid, kan Indasia fra forfaldsdagen beregne sig morarente med 1,5 % per påbegyndt måned.

5.3 Køber er uberettiget til at tilbageholde nogen del af købesummen som sikkerhed for opfyldelse af eventuelle modkrav vedrørende andre leverancer, og sådan tilbageholdelse vil være at betragte som væsentlig misligholdelse af aftalen.

6. Ejendomsforbehold

6.1 Indasia har ejendomsretten til enhver leverance indtil betaling er sket.

7. Transportskader

7.1 Ved modtagelse af varer, der har synlige transportskader, skal kunden straks reklamere til transportøren. Fragtbrevet påføres et notat om, at varen er behæftet med skader.

7.2 Ved modtagelse af varer, der har usynlige transportskader, skal denne skade dokumenteres med foto inden 5 døgn. I modsat fald kan der ikke ydes erstatning for transportskader.

7.3 Fotoet indsendes til kundeservice@indasia.dk med angivelse af, hvilke varer, der har lidt skade. Kundeservice behandler herefter sagen og arrangerer erstatningsleverance.

8. Returnering af varer

8.1 Indasia modtager kun varer retur efter forudgående skriftlig aftale, og kun i original ubrudt emballage.

8.2 Såfremt Indasia accepterer at tage en vare retur, vil denne blive krediteret med et fradrag på 10% af den oprindeligt fakturerede pris. I forbindelse med krediteringen vil der blive faktureret et returneringsgebyr på 150 kr.

8.3 Kundeservice vil arrangere returfragten.

9. Følgeskader/Indirekte tab

9.1 Indasia er ikke ansvarlig over for Køber for nogen form for følgeskader eller indi­rekte tab, som måtte udspringe af eller i relation til en aftale, som reguleres af disse salgs- og leveringsbetingelser.

10. Reklamationer

10.1 Krav vedrørende mangler, forsinkelse, produktansvar eller andre krav om erstat­ning skal fremsættes skriftligt til Indasia uden ugrundet ophold.

10.2 Fejl ved et produkt som følge af naturligt slid, overlast, mangelfuld betjening, hændeligt uheld eller andre forhold, for hvilke Køber bærer ansvaret eller risikoen, udgør ikke en mangel.

10.3 Indasias ansvar for mangler er begrænset til omlevering af den mangelfulde vare.

11. Force majeure

11.1 Indasia er berettiget til at annullere ordrer eller udskyde aftalt levering af varer og er i øvrigt fri for ansvar for enhver manglende, mangelfuld eller forsin­ket levering, der helt eller delvist skyldes omstændigheder, som ligger uden for Indasias rimelige kontrolmuligheder og som er følge af krig, borgerkrig, oprør, offentlige restriktioner, import- eller eksportforbud, naturkatastrofer, herunder men ikke begrænset til jordskælv, stormflod, omfattende oversvømmelse, skypumpe, vulkanudbrud samt udbredt arbejdskonflikt, brand eller lignende, som ikke burde eller kunne være forudset af parterne på tidspunktet for indgåelse af denne aftale.

12. Delvis ugyldighed

12.1 Hvis en eller flere af bestemmelserne i disse salgs- og leveringsbetingelser kendes ugyldige, ulovlige eller uigennemførlige, skal ingen af de øvrige bestemmelsers gyldighed, lovlighed eller gennemførlighed påvirkes eller forringes deraf.

13. Tvister

13.1 Enhver uenighed eller tvist mellem parterne om forståelsen eller rækkevidden af disse salgs- og leveringsbetingelser afgøres efter dansk ret. Enhver tvist, som ikke kan løses i mindelig­hed, skal indbringes for retten ved Indasias værneting.

Indasia A/S, Juni 2015